ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÇÖZÜMÜ

OKUYAN: 80 - Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 19:23

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
TG – 1
ÖABT – TÜRKÇE
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
TG – 1
3 Diğer sayfaya geçiniz.
2016 – ÖABT / TÜR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
1. Öncüllerde özellikleri verilen yazma türü
ikna edici yazmadır. İkna edici yazma, öğrencinin
kendi fikrini öne sürmesi anlamına
da gelir. İkna edici yazmada öğrencinin kabul
etmediği bir fikre karşı mücadele etmesi
de mümkündür.
A B C D E
2. Parçada Psikolog Atalay Bey, hastası
Burak Bey’in özel sorunlarını dinlemiş ve
onun çözüm bulmasına yardımcı olmuştur.
Bu bilgiler bizi terapötik dinlemeye götürür.
Terapötik dinlemede, psikologlar veya
rehber öğretmenlerin uygulamaları empati
kurma ve sempati duyma amacını taşır.
A B C D E
3. Alma yollarından, becerilerinden biri olan
dinlemede amaçlar, altı ana başlıkta toplanır:
1. Öğrenmek: Ders anlatan öğretmeni
dinlemek
2. Eğlenmek: Müzik dinlemek
3. Eleştirmek: Karşıt görüşlü birini dinemek
4. Eleştiri almak: Başkalarının görüşlerini
dinlemek
5. Tecrübe edinmek: Başkalarının yaşadıklarını
dinlemek
6. İletişim kurmak: Sohbet, tanışma vb.
konuşmaları yaparken dönüt verebilmek
için dinlemek
İzlemek ve çizmek bu amaçlar içerisinde
değildir.
A B C D E
4. Okumayı dört öge oluşturur.
Bunlar:
●● Yazar
●● Okur
●● Amaç
●● Metin
Ses ve ortam bu ögeler içinde yer almaz.
A B C D E
5. Hazırlıklı konuşmalar şunlardır:
1. Konferans
2. Münazara
3. Sempozyum
4. Panel
5. Forum
6. Açık oturum
7. Nutuk
8. Röportaj
9. Mülakat
Hazırlıksız konuşmalar şunlardır:
1. Kendini tanıtma
2. Tanışma – Tanıştırma
3. Duygu yansıtma
4. Telefonda konuşma
5. Ziyaret
6. Karşılama ve uğurlama
7. Selamlaşma
8. Yol sorma / tarif etme
9. Takdim konuşması
10. Kutlama ve tören konuşmaları
11. Sohbet konuşmaları
12. Soru sorma – cevaplama
A B C D E
6. Gazete çevresinde gelişen metinler şunlardır:
1 Haber yazıları
2. Röportaj
3. Deneme
4. Makale
5. Fıkra
6. Sohbet
7. Eleştiri
A B C D E
7. Hikâye anlatımı, sınıf içi konuşmalar, pandomim
ve drama, konuşma becerilerini geliştirme
yöntemlerinden olduğu için A, B, D
ve E seçenekleri doğrudur. C seçeneğinde
verilen “ikna etme” ise konuşma yöntem ve
tekniklerindendir.
A B C D E
8. Türkçede, pekiştirme sıfatı görevindeki
sözcüklerde pekiştirme hecesi vurguyu
üzerine aldığı için A; dilimizde vurgu genellikle
son hecede olduğu için C, Arapça ve
Farsça kökenli sözcüklerde uzun hecede
vurgu olduğu için D, zarflar ve bağlaçlarda
vurgu ilk hecede olduğu için E seçeneklerindeki
bilgiler doğrudur. Fakat Türkçede
yer adlarında vurgu son hecede değil de ilk
hecede olduğu için B seçeneğindeki bilgi
yanlıştır.
A B C D E
4 Diğer sayfaya geçiniz.
2016 – ÖABT / TÜR TG – 1
9. Okuma aşamalarının doğru sıralaması
şöyledir:
I. Okuma
II. Anlama
III. Kavrama
IV. Zihinde yapılandırma
V. İlişki kurma
VI. Değerlendirme
IV ve V. terimler yer değiştirdiğinde aşamalar
doğru bir şekilde sıralanmış olur.
A B C D E
10. Stratejiik dinleme hem katılımı hem de
anlamayı yükseltir. Tahmin etme, konuşmacının
verdiği ipuçlarından yararlanma,
ana fikri belirleme, büyük resmi görme,
detaylar hakkında sorular sorma ve anlamı
derinleştirme bu dinleme türünün becerileri
arasındadır. Fakat C seçeneğinde verilen
sınıf içi tartışmalara yer verme diyalog ve
sunuya dayalı dinleme türünün özelliklerindendir.
A B C D E
11. I. öncülde verilen açıklama, dikkati toplayamama
sorunudur.
II. öncülde verilen açıklama, hafıza sorunlarıdır.
III. öncülde verilen açıklama, bilişsel sorunlardır.
IV. öncülde verilen açıklama, yazının kâğıt
yüzeyine yerleştirilememesi sorunudur.
Öncüllerde dil sorunlarıyla ilgili açıklama
yapılmamıştır. Dil sorunları; gelişigüzel
cümleler kurma, sözcük dizimi ve cümle
yapılarında sorunlar, yazdığını tekrar okumama,
sözcüklerin anlamlarını bilmeme,
hitap etme problemleri gibi sorunlardır.
A B C D E
12. 5. sınıf okuma amaç ve kazanımları şunlardır:
1. Okuma kurallarını uygulama
2. Okuduğunu anlama
3. Anlam kurma
4. Söz varlığını geliştirme
5. Tür, yöntem ve tekniklere uygun okuma
C seçeneğinde verilen okuduğu metni değerlendirme
ise 6, 7 ve 8. sınıf amaç ve
kazanımlarındandır.
A B C D E
13. Verilen bilim adamlarından hepsi orta dönemde
dil çalışmaları yapmıştır. Yalnız III.
öncülde verilen Postel ve V. öncülde verilen
Megiser bu dönemde Hristiyanlar için
önemli olan “Rabbin Duası”nın üzerinde
çalışmalar yapmıştır. Postel, “Rabbin Duası”
nın çeşitli söyleyiş biçimlerini saptamıştır.
Megiser ise “Rabbin Duası” üzerindeki
çalışmaları daha da derinleştirmiştir.
A B C D E
14. Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla F.
de Saussure ve Cenevre getirilmelidir. F.
de Saussure yapısal dil bilimini kurmuştur.
Onun ve öğrencilerinin yaptığı yapısal dil
çalışmaları Cenevre Okulu olarak adlandırılır.
A B C D E
15. Ramstedt ile ilgili A, B, D ve E seçeneklerinde
verilen bilgiler doğrudur. C seçeneğinde
verilen bilgi ise Ramstedt’e değil,
Poppe’ye aittir. Poppe, Türkoloji alanında
en fazla Çuvaşça ile ilgilenmiştir. Altay dil
ekolünün kurucusu Ramstedt’tir. Ramstedt,
ilk çalışmasını Fin – Ugor dilleri üzerine
yapar. Moğol ve Türk dili fonetiğinde pek
çok problemi ele almıştır. Altay dillerinin
akraba olduğu görüşünü delillerle ilk defa
Ramstedt ileri sürmüştür.
A B C D E
16. Türkçeyle ilgili verilen kurallara bakıp
cümleleri incelediğimizde D seçeneğinde
verilen cümlede geçen “dimdik” sözcüğü,
ön ek yerine son ek kullanılır kuralına aykırıdır.
“dimdik” gibi pekiştirmeli sözcükler
genelde bu kurala aykırı kullanımlardır.
A B C D E
17. Verilen dizelerde;
●● nice bin can
belgisiz isim
sıfat
●● çıkan sözler
sıfat – fiil isim
●● “ey” → seslenme bildiren ünlem
●● “kes” emir kipiyle çekimlenmiş fiil vardır.
Bu dizelerde işaret adılı kullanılmamıştır.
A B C D E
5 Diğer sayfaya geçiniz.
2016 – ÖABT / TÜR TG – 1
18. 12 – 14 yaş grubu aralığındaki çocuklarda
cinsiyetler arası fark oldukça belirginleşir
ve bu dönem çocuklarında eserlerin konularında
da farklılaşmalar başlar. Roman,
şiir ve tiyatro türünde eserler her iki cinsiyette
de ortaktır. Ancak güncel konular ve
gazeteler erkek çocukların ilgisini çeken
türlerdir.
A B C D E
19. Bir eserde, merak duygusu olması gerektiğinden
fazla olursa doğallıktan uzaklaştığı
için abartılmış merak; olayların yazarın
kurgusu dâhilinde değil de rastlantısal
olarak çözülüyormuş gibi olması okurda kitapla
ilgili olumsuz intibalar uyandırdığı için
rastlantısallık; esere aşırı duygusallık katan
ifadelerin kullanılması çocuğun duygularını
çok yoğun yaşamasına neden olduğu
için duygusallık çocuk edebiyatı eserlerinin
konularının yapılandırılmasını zayıflatır.
A B C D E
20. Cumhuriyet Dönemi’nin önemli sanatçılarından
olan İbrahim Zeki Burdurlu, çocuklar
için yoğun olarak yazan sanatçılardandır.
Nar Güzeli, Güllü Padişah ve Mavi Pulluk
sanatçının çocuklar için yazdığı nesir türündeki
eserleridir. Âşık Garip ve Zümrüdüanka
ise yine Cumhuriyet Dönemi’nin
önemli sanatçılarından Eflatun Cem Güney’e
ait eserlerdir.
A B C D E
21. Ahmet Mithat Efendi’nin Kıssadan Hisse
adlı eseri, Recaizade Mahmut Ekrem’in Tefekkür
adlı eseri, Muallim Naci’nin Ömer’in
Çocukluğu adlı eseri ve Tevfik Fikret’in
Şermin adlı eseri çocuk edebiyatı ürünlerine
örnek olarak gösterilebilir. Verilenler
içerisinde Abdülhak Hamit Tarhan’a ait bir
eser yoktur.
A B C D E
22. Dinleyiciyi anlatıya bağlama amacı olan
ve anlatılan konuyla pek ilgisi olmayan
formellere tekerleme denir. Masallarda ve
halk hikâyelerinin giriş bölümünde formel
ifadeler kullanılır.
A B C D E
23. Dirse Han Oğlu Buğaç Han Hikâyesi’nde
beyin oğlu ve adamları arasındaki mücadele
işlenir. İç Oğuz’a Taş Oğuz’un Asi
Olup Beyrek’in Öldürüldüğü Hikâye’de de
Üç Okların ve Boz Okların karşılaşması
anlatılır. Bu iki hikâyede Türklerin kendi iç
mücadeleleri verilir.
A B C D E
24. Nasrettin Hoca, Yunus Emre ve Karacaoğlan
Anadolu insanı tarafından benimsenmiş
önemli sanatçılardandır. Bu sanatçılara
ait Anadolu’nun birçok yerinde mezar
bulunması bunun en önemli göstergesidir.
A B C D E
25. Uygur Dönemi Burkancı çevrenin etkisinde
yazılan eserlerden olan Maytrisimit, Türk
edebiyatının ilk ilkel tiyatrosu olma özelliğini
taşır. Maytrisimit, Matireya Burkan’ın
menkıbevi hayatını anlatan bir eserdir.
Eserin o döneme ait olduğu ve sahnelendiği
düşünülmektedir. Eser, “Ülûş” adı verilen
bölümlerden oluşur.
A B C D E
26. I. öncüldeki bilgide E seçeneğinde verilen
Çakasaptati,
II. öncüldeki bilgide D seçeneğinde verilen
Vetalapancavincati,
III. öncüldeki bilgide B seçeneğinde verilen
Kathasaritsâgara,
IV. öncüldeki bilgide A seçeneğinde verilen
Pançatantra’dır. C seçeneğinde verilen Hitopadeça
hakında bilgi verilmemiştir.
A B C D E
6 Diğer sayfaya geçiniz.
2016 – ÖABT / TÜR TG – 1
27. Kâtip Çelebi Tuhfetü’l-Kibar Esfari’l Bihar
adlı eserinde Girit Seferi’ni ve denizcilik
tarihini anlatır. Bu eserde Osmanlının ilk
dönemlerinden başlanarak denizcilik faaliyetlerini,
bu faaliyetlerde yapılan hataları,
büyük denizcileri, korsanları vb. konuları
anlatarak devletin aldığı yenilgiler için tedbir
niteliğinde görüşler sunulmuştur.
A B C D E
28. İslamiyet’in Arap Yarımadası’ndan çıkıp
İran sahasına yayılmasıyla İslam etkisindeki
edebiyat bir senteze uğramış, mesnevi
nazım şekli bu edebiyata kazandırılmıştır.
İran sahasına kadar yayılan İslamiyet, bu
coğrafyanın da kültür ve edebiyatını etkilemiş,
İran’da Arap dili ve edebiyatı yaygın
hâle gelmiştir. Arapça ve Farsça ile bir senteze
ulaşan İran edebiyatı, mesnevi nazım
şeklini meydana getirip söz konusu İslami
çizgide ilerleyen edebiyata katkıda bulunmuştur.
A B C D E
29. Hikemî gazellerde ahlakla ilgili öğütler verilir.
Şuhane gazellerde, kadın güzelliği ve aşkın
zevkleri anlatılır.
Rindane gazellerde, içki ve eğlence merkezleri
ile yaşamdan zevk alma anlatılır.
Âşıkane gazellerde aşkın verdiği mutluluk,
sıkıntı, yakarış anlatılır.
Dinî – tasavvufi konuların işlendiği, vahdetivücut
felsefesinin anlatıldığı gazellere
sufiyane gazel denir.
A B C D E
30. Öncüllerde özellikleri verilen sanatçı Zati’dir.
Sanatçı kendi adını İvaz olarak belirlemiştir.
Balıkesir’de çizmecilik yaparken
Müneccimzade’den remil bilgileri edinip
Mesihi ile tanışmış, bu yolla da Hadım Ali
Paşa’nın himayesine girmiştir. Sanatçı
Fatih’te ikamet etmiş, Beyazıd Cami avlusunda
bir remilci dükkânı işletmiştir. Nükteli
anlatımıyla ün yapan sanatçı, söylenmemiş
hayalleri işlemiştir. Sanatçının eldeki
tek eseri Divan’ıdır.
A B C D E
31. Kasidelerini doğrudan fahriye bölümüyle
başlatmasıyla tanınan sanatçı Nef’î’dir. Sanatçı,
kasidelerinde kendini övmekten hiç
çekinmemiştir. 17. yüzyılın önemli sanatçılarından
olan Nef’î aynı zamanda divan
edebiyatı sanatçılarının en önemli yergi
şairlerindendir.
A B C D E
32. Ahmet Mithat Efendi, romanlarında yanlış
Batılılaşmayı ele alır ve öğretici bir üslupla
bunu okurlarına sunar. Recaizade Mahmut
Ekrem Araba Sevdası adlı romanında Ahmet
Mithat Efendi gibi yanlış Batılılaşmayı
ele alır. Hüseyin Rahmi Gürpınar da Şık ve
Mürebbiye romanlarında yanlış Batılılaşmayı
ele almıştır. Bu yüzden II, IV ve V. öncüllerde
verilen sanatçılar işledikleri konular
bakımından birbirlerine benzemektedir.
A B C D E
33. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Okun
Ucundan ve Erenlerin Bağından adlı eserleri,
Halit Ziya’nın Mezardan Sesler adlı
eseri ve Mehmet Rauf’un Siyah İnciler adlı
eseri mensur şiire örnektir. Ali Canip Yöntem’e
ait Kelebek adlı şiir terzarimaya ve
Ahmet Haşim’e ait O Belde adlı şiir ise serbest
müstezata örnektir.
A B C D E
34. Şemsettin Sami Kamus-ı Türki adlı çalışmasıyla,
Ahmet Vefik Paşa Lehçe-i Osmani
adlı çalışmasıyla ve Ahmet Cevdet
Paşa Kavaid-i Osmani adlı çalışmasıyla dil
alanında çalışmalar yapmışlardır. Namık
Kema ve Ziya Paşa dil alanında çalışmalar
yapan sanatçılardan değildir.
A B C D E
35. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı
deneme türündeki eserinde söz edilen
şehirler şunlardır: Konya, Ankara, Bursa,
Erzurum, İstanbul. Bu şehirler içerisinde
Sivas yoktur.
Eser, bir gezi kitabından veya bir seyahatnameden
çok farklıdır. “Beş Şehir”in asıl
konusu hayatımızda kaybolan şeylerin
ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı
gösterilen arzudur. Yazar bunu, “İlk bakışta
birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu
sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin
kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler,
benim hayatımın tesadüfleridir” olarak
ifade etmiştir.
A B C D E
7 Diğer sayfaya geçiniz.
2016 – ÖABT / TÜR TG – 1
36. Yazarı, okur ve kitap arasından çekip metindeki
boşlukların okur tarafından doldurulmasını
isteyen akıma postmodernizm
denir.
Porstmodernizmde gerçeklerin kurmaca
ve yapay olduğu görüşü savunulduğu için
I; yerellik, çoğulculuk ve özgürlük savunulduğu
için II ve özgürlük, kuralsızlık,
karşıtlıklar her şeyin üstünde tutulduğu için
IV numaralı öncüllerdeki bilgiler postmodernizmin
özellikleridir. Ancak III. öncüldeki
soyut gerçekçiliğin önemli olması ve V
öncüldeki toplumdan uzaklaşmanın tercih
edilmesi özellikleri postmodernizmin değil,
modernizmin özellikleridir.
A B C D E
37. Yazar tarafından eserde reddedilen, sürekli
eleştirilen tipe merdud tip denir.
Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ve
Rakım Efendi adlı romanında Felatun Bey,
Mihriban ve Meraki Efendi yaşadıkları alafranga
hayat yüzünden sürekli eleştirilerek
merdud tip olarak karşımıza çıkar, aynı romandaki
Rakım Efendi ise sürekli övülür,
merdud tip değildir. Sanatçının Karnaval
adlı romanında da Şehnaz adlı karakter;
zengin, şımarık ve hoppa bir kız olması
sebebiyle eleştirilir ve merdud tip olarak
karşımıza çıkar.
A B C D E
38. Toplumun büyük çoğunluğunca tanınan bir
kişi ile soru – cevap şeklinde yapılan görüşmelere
mülakat (görüşme) denir. Günümüzde
özellikle konuşma dilinde mülakatın
karşılığı olarak röportajı kullanırız fakat bir
terim olarak röportaj; bir gerçeğin ortaya
çıkarılması, bir kişinin, eşyanın ya da yerin
tanıtılması için araştırma ve sorgulama yoluyla
kaleme alınan yazılar olarak kullanılır.
A B C D E
39. İktibas; ödünç alma, aktarma anlamına gelir.
Bir düşüncenin pekiştirilmesi amacıyla
bir ayetin, bir hadisin alıntı yapılarak aktarılmasıdır.
Verilen beytin ilk dizesinde görülen söz
sanatı, iktibastır. Şair, Hz. Peygamber’in
“Çocuk, babasının sırrıdır.” anlamına gelen
hadisini dizesinde söyleyerek bu sanatı
kullanmıştır.
A B C D E
40. Öncüllerde özellikleri verilen edebiyat kuramı,
anlatıcı kuramdır. Anlatıcı kurama
göre sanat eserini dış dünyanın yansıması
olarak gösteren yansıtmacılar, sanatçıyı ve
onun duygularını ihmal etmişlerdir. Sanat
eseri, dış gerçekliği değil, dış dünyanın sanatçıda
uyandırdığı duygulara yani sanatçının
iç dünyasına yönelmelidir.
A B C D E
41. Ali Öğretmen, sınıfta öğrencilerini kümelere
ayırıp onların birbirlerine yardım etmelerini
sağlamasıyla öğrenciler arasında
iş birliğini gerçekleştirir. Verilen bu ipucu
da bizi iş birliğine dayalı öğretim stratejisine
götürür. İş birliğine dayalı öğretim
stratejisinde; öğrenciler eğitim ortamında
Ali Öğretmen’in yaptığı gibi küçük karma
kümeler oluşturulur. Ortak bir amaç için,
öğrencilerin bir konuda birbirlerine yardım
ederek küme başarısının öğrencilerce belirlenmesi
sağlanır. Öğrenciler değişik yollarla
ödüllendirilir.
A B C D E
42. 6. sınıfa giden Burakcan’ın Türkçe dersinde
öğreneceği dil bilgisi konuları şunlardır:
●● İsimler
●● Zamirler
●● Sıfatlar
●● İsim tamlamaları
●● Edatlar
●● Bağlaçlar
●● Ünlemler
Zarflar konusunu Burakcan 7. sınıfta görecektir.
A B C D E
43. Ek – fiil, zarf ve fiillerle ilgili verilen amaç ve
kazanımlar 7. sınıfta verilir. Cümlede yer
alan ara sözleri kavrama ve uygulama 8.
sınıf, zamir görevli sözcüklerle ilgili bilgi ve
kuralları kavrama ve uygulama ise 6. sınıf
kazanımlarındandır.
A B C D E
8
2016 – ÖABT / TÜR TG – 1
44. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili verilen I,
III ve IV. öncüllerdeki bilgiler doğrudur. II.
öncülde verilen, ölçme ve değerlendirmede
sadece test tekniği uygulanır, ifadesi
yanlıştır çünkü ölçme ve değerlendirmede
test tekniğinin yanı sıra proje, gözlem,
çalışma kâğıtları, akran değerlendirme
gibi çeşitli araç ve yöntemler kullanılır. V.
öncülde verilen, öğrencilerin bireysel farklılıklarını
ortaya koymadan sınıfın genel başarısını
belirler, ifadesi de yanlıştır. Çünkü
ölçme ve değerlendirmenin amaçlarından
biri de öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve
zekâ türlerini belirlemektir.
A B C D E
45. Verilen parça incelendiğinde Ahmet Öğretmen’in,
öğrencilerine isimler ve isim tamlamaları
konularını ezberletmeye çalıştığı
ve yoğun alıştırmalar uyguladığı görülür.
Bu süreç içerisinde Ahmet Öğretmen, öğrencilerinin
davranışlarını değiştirmeye
çalışmaktadır. Verilen bu bilgiler Ahmet
Öğretmen’in davranışçı yaklaşımı dersinde
uyguladığını gösterir. Bu nedenle A ve B
seçenekleri doğrudur. Davranışçı yaklaşım
da geleneksel yaklaşım gibi ezberci bir anlayışı
benimsemiştir. Ahmet Öğretmen de
öğrencilerine isimlerin ve isim tamlamalarının
özelliklerini ezberletmeye çalışmaktadır,
bu nedenle C seçeneğindeki bilgi de
doğrudur. Ezberci anlayışta dil bilgisini anlama
geri plandadır, bunun için D seçeneğinde
verilen bilgi de doğrudur. Bu öğretim
sürecinde aktif olan Ahmet Öğretmen’dir,
öğrencilerin aktif bir çabası yoktur. Bu yüzden
E seçeneğinde verilen bilgi Ahmet Öğretmen’in
yaklaşımıyla ilgili değildir.
A B C D E
46. Verilen parçada Zeynep Öğretmen, öğrencilerine
öğrenme / öğretme süreçlerinden
olan D seçeneğinde verilen ölçme
ve değerlendirme yöntemini uygulamıştır.
Zeynep Öğretmen’in zamirleri ve sıfatları
işledikten sonra öğrenilenleri ölçmek için
testler hazırlaması ve bunu uygulaması,
öğrencilerinin öğrendiklerini ölçmesi ve
böylece öğrenilenle öğrenilmeyeni belirlemesiyle
ilgilidir. Böylece Zeynep Öğretmen,
öğrencilerin konuyla ilgili zayıf
yönlerini bularak bu zayıflıkları gidermeye
çalışmıştır.
A B C D E
47. Türkçe Dersi Programı ile ilgili verilen bilgiler
öğrenenin konuyu öğrenmesi ve kendini
ifade edebilmesiyle ilgilidir. Buna göre A, B,
C ve E seçeneklerindeki bilgiler doğrudur.
D seçeneğinde verilen öğrenenin şiiri tam
olarak ezberlemesi ifadesi ise yanlıştır.
Çünkü Türkçe Dersi Programı’nda öğreneni
ezberletmeye yönelik bir temel hedef
yoktur.
A B C D E
48. Hasan Öğretmen, öğrencilerinin tümünü
öğrenme / öğretme sürecinde aktif tuttuğunda
öncüllerde verilen süreçlerin tamamında
başarı sağlamış olur. Öğrencilerin
dil becerilerinin geliştirilmesi ve yaşam
boyu öğrenme alışkanlığı kazanmaları,
öğretim süreci için oldukça önemlidir. Bu
becerilerin kazandırılması Türkçe öğretimini
ve öğrenimini daha önemli hâle getirir.
A B C D E
49. Parça incelendiğinde Bekir Öğretmen’in,
sınıfta tahmin etme tekniğini uyguladığı
görülür. Tahmin etme tekniği, öğrencide
sağlam bir öngörü oluşturma sağladığı için
B; öğrenciye sezme, anlayıp kavrama gibi
beceriler kazandırdığı için C; öğrenciyi tahmin
etme konusunda cesaretlendirdiği için
D ve ön bilgilerini harekete geçirdiği için E
seçenekleri doğrudur. Fakat bu teknik öğrencinin
zihninde bazı sorular ve cevaplar
oluşturmaz; bu, metni gözden geçirme tekniğinin
faydalarından biridir.
A B C D E
50. Türkçe öğretmeninin sınıfta uyguladığı
etkinlik serbest kürsüdür. Bu etkinlikte öğretmen,
öğrencilerinin olaylara farklı açılardan
bakabilmelerini sağlamak için yazma
öncesinde, konu hakkında tartışma yapılmasını
sağlar.
A B C D E

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.