Edebiyat Anlatım Yöntemleri ve Türleri

OKUYAN: 345 - Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 22:29

ANLATIM YÖNTEMLERİ

©  Sunum

©  Tartışma
©  Panel

©  Forum
©  Sempozyum

©  Münazara

©  Açık Oturum

SUNUM

Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ortaya koyan; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum denir. Sunumda amaç; bilgileri yenilemek, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirmek, bilime katkıda bulunmaktır. Sunumlarda dinleyici kitlesinin, konuya ilgi duyan kişilerden oluşmasına ve teknik imkânlardan yararlanmaya özen gösterilir.

TARTIŞMA

Karşıt düşünceleri ortaya koymak, problemlere cevap ve çözüm bulmak, zamana bağlı olarak değişen doğruları bulmak için düzenlenen düşünce etkinliğidir. İnsanlar, bu etkinlikler sayesinde, diğer insanların düşüncelerini öğrenir ve böylece kendi düşüncelerini geliştirme’ fırsatı bulurlar. Tartışmalar, farklı görüşlere sahip kişilerin aynı konu ile ilgili düşüncelerini bildirmeleri, savunmaları; problemlere çözüm bulmaları amacıyla düzenlenir.

PANEL

Bir konunun, karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde yapılan tartışmaya panel denir. Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu görüşmek amacıyla düzenlediği toplantıdır. Panelin sonunda, başkanın izniyle, dinleyiciler, panel üyelerine soru sorup tartışmaya katılırsa tartışma “forum”a dönüşür.

FORUM

Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, dinleyicilerin, konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir. Bir başka deyişle, bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantıdır. Forum, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlamaların önüne geçilir.

SEMPOZYUM (BİLGİ ŞÖLENİ)

Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı değişik kimseler tarafından (çoğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni (sempozyum) denir. Bilgi şöleni, diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Bilgi şöleninde amaç, konuyu tartışmak değil, uzmanları tarafından olumlu l ve olumsuz yönleriyle değerlendirilerek konuya bir i çözüm üretmektir. Konuşmaların sonunda oturum başkanı, konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyîcilere aktarır.

MÜNAZARA

Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti (jüri) huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir. Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı belirler. Münazaralar genellikle sınıf ortamında yapılan tartışmalardır.

AÇIK OTURUM

Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların herkesin . izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantıya açık oturum adı verilir. Açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve onlara sırayla söz verir.

 

ANLATIM TÜRLERİ

Duygu ve düşüncelerimizi amacına uygun olarak dil ve anlatım kuralları içerisinde ifade etmeye anlatım denir. Anlatımda üslup, amaca ve muhataba göre değiştirilir, çünkü iletişim kurulan kişi yani alıcının durumuna göre ve göndericinin amacına göre iletişim kanalında değişiklik yapılabilir. Bir konu herhangi bir amaçla yazılmışsa anlatım biçimi de bu amaca göre şekillenir. Anlatının içeriğine göre anlatım da çeşitli türlere ayrılır.
©  Öyküleyici Anlatım

©  Betimleydi Anlatım

©  Açıklayıcı Anlatım

©  Öğretici Anlatım

©  Tartışmacı Anlatım

©  Kanıtlayıcı Anlatım

©  Emredici Anlatım
©  Söyleşmeye Bağlı Anlatım

©  Destansı (Epik) Anlatım

©  Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım

©  Düşsel (Fantastik) Anlatım

©  Gelecekten Söz Eden Anlatım

©  Mizahî Anlatım

ANLATIMDA DİLİN İŞLEVLERİ

Bir anlatıda ileti, dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi amacıyla düzenlenmişse dil, göndergesel işlevde; ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulmuşsa dilin heyecana bağlı işlevde; ileti, alıcıyı harekete geçirmek üzere düzenlenmişse dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinde; ileti, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmişse kanalı kontrol işlevinde; ileti, dille ilgili bilgiler (dil bilgisi) vermek üzere düzenlenmişse dil ötesi işlevde ve iletinin iletisi kendinde ise dilin şiirsel (sanatsal) işlevinde kullanılnır. Yazınsal metinlerde, dilin, şiirsel işlevinin hâkimiyetinin yanı sıra diğer işlevlerinden de yararlanılır. Bazı metinlerde, birkaç işlevin birlikte kullanılabileceği sezdirilir. Dil, şiirsel işlevinde kullanıldığında iletinin iletmek istediği husus, iletinin kendisinde aranmalıdır.

ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM

©  Olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğelerdir.
© Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir. (Bu durumda, anlatıcı olay kahramanlarından biridir.)
© Olaylar üçüncü şahsın ağzından anlatılabilir. (Anlatıcı, sadece olayın gözlemlenen yönlerini kamera sessizliğiyle aktarır.)
© Olaylar “tanrısal (hâkim) bakış açısı”yla anlatılabilir. (Anlatıcı; olayları -kişilerin iç dünyaları dâhil- her şeyi bilen, hâkim bir bakış açısıyla anlatır.)
© Daha çok; öykü, roman, tiyatro, anı, günlük gibi türlerde kullanılır.
©  Sanatsal ve öğretici metinlerde kullanılır.
© Yaşanmış olaylar anlatılabileceği gibi, kurgulanmış olaylar da anlatılabilir.
© Sanat metinlerinde anlatıcı, kurmaca kişi iken öğretici metinlerde gerçek kişidir.
© Dil, “şiirsel (sanatsal) işlev”de kullanılır.

Kahraman Anlatıcının Bakış Açısıyla Anlatım

Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul’dan gönderdiği hediyeler içinde çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım. Tosun’un yanına koştum.

Gözlemci Figürün (Müşahit) Bakış Açısıyla Anlatım

Ayakkabıcı, iskemlesine oturdu. Haşan da merakla karşısına geçti. Şaşarak eğlenerek seyrediyordu. Tamirci, kartona benzeyen kalın deriyi iki tarafı keskin incecik, sapsız bıçağıyla kesti. Ağzına bir avuç çivi doldurdu. Sonra bunları ağzından çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhladı.

Tanrısal (Hâkim, İlahî) Bakış Açısıyla Anlatım

Orhan, bu hâlde Necati’nin evine kadar gitmeye muktedir olup olmayacağını düşündü. Onu mektebe gitmeden evvel bulmak istediği için geç kalmaktan korkuyordu. Fakat buradan nasıl çıkacaktı? Felaketin tekerrür etmesi ihtimali onu dehşete düşürüyordu. Hem yürüyebilecek miydi? Tramvay bekleme yerine kadar gidebilecek miydi? İçeriye müşteriler girmeye başladığı için bu dükkânda, bu vaziyette daha fazla kalamazdı. Doğruldu ve üstünden yorganı da kaputu da attı. Dükkân iyice ısınmıştı.

BETİMLEYİCİ ANLATIM

© Varlıkların niteleyici özellikleriyle anlatıldığı, başka bir deyişle resmedildiği yazılarda kullanılır.
© Kişilerin iç dünyasını anlatan betimlemelere “ruhsal portre” denir.
© Kişlerin dış görünüşünü anlatan betimlemelere “fiziksel portre” denir.
© Daha çok; roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.

İzlenimsel Betimleme

© İzlenimleri aktarmak amacıyla yazılır.
© Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.
© Ayrıntılar öznel olarak verilir, o Sanatsal bir amaç gözetilir.
® Dil, “şiirsel (sanatsal) işlev”de kullanılır.

Açıklayıcı Betimleme

© Bilgi vermek amacıyla yazılır.
© Ayrıntılar nesnel olarak verilir.
0 Anlatıma kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.
© Dil, “göndergesel işlev”de kullanılır.

İzlenimsel Betimleme
Kulübenin ardında iki katlı, yaşlı bir bina vardır. Bir bırakılmıştık duygusu taşır, lodosun eskittiği yüzünde camlarda yağmur izi… Gençliğine doyamam ıştır. Alt katında kimi işlemez dükkânlar, üst katında ise küçük bir sahil lokantası… Sanki dekorunu ve yemeklerini yıllardır hiç değiştirmemiş bir sahii lokantası… Bu meydandaki her bina, her yol, her ayrıntı denize göre konum almış gibidir; denizle yüzleşir durur.

Açıklayıcı Betimleme
Akdeniz Bölgesinin çatısını Toros Dağları oluşturur. Dağlar bazı yerlerde denize çok sokulur; kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerinde dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Bu bölge özelliğini kendine komşu olan ılık denizden alır. Fakat denizin etkisi yüzey şekillerine ve yükseltiye göre değişir

AÇIKLAYICI ANLATIM

© Dil, “göndergesel işlev”de kullanılır.
© Açıklama, aydınlatma ve bilgi verme esas alınır.
© Söz sanatlarına, sözcüklerin mecaz ve yan anlamlarına yer verilmez.
© Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.
© Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.
© Düşünce ve duygular kısa ve nesnel ifadelerle dile getirilir.

Açıklayıcı Anlatım
Öğrencilerin imtihan kâğıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var, fakat konu ile ilgisi yok ve karmakarışık. Kompozisyon işte bunların zıddıdır. Çeşitli konularda düzensiz bir yığın bilgiye sahip olmak yeterli değildir. Öğrenci herhangi bir konuda lüzumlu ile lüzumsuzu seçebilmeli, fikirlerini bir sıraya koymasını öğrenmelidir.

ÖĞRETİCİ ANLATIM

© Dil, “göndergesel işlev”de kullanılır.
© Belli bir konuyu öğretmeye yönelik oluşturulduğundan o konu ile ilgili terimlerin kullanılması söz konusudur.
© Söz sanatlarına, dilin bünyesine mal olmamış yan anlam ifade eden sözcük ve sözcük gruplarına yer verilmez.
© Anlatım açısından yoruma ve karmaşıklığa yol açmayacak dil kullanılır.
© Bilgi verme amacıyla düzenlenir.
© Alanında gerekli bilgi birikimine sahip kimseler tarafından hemen anlaşılacak metinler oluşturulur.
© Ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır. Öğretici Anlatım
Meridyen, Ekvator’dan kuzey-güney yönünde birer derece açıyla geçerek bir kutuptan ötekine uzanan daire yaylarıdır. Ekvator’un çevresi 360 derece olduğundan 360 meridyen bulunur. Meridyenler arasındaki uzaklık ekvator üzerinde yaklaşık 111 km’dir. Bu uzaklık, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Meridyenlerin birleştiği kutuplarda bir nokta hâlini alır. Meridyenlerin yerini belirtmek için Londra’daki Greenvvich (Grin- viç) gözlem evinden geçen meridyen esas alınmıştır.

TARTIŞMACI ANLATIM

© Dil, “göndergesel işlev”de kullanılır.
© Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.
© Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir.
© Eleştirel bir bakış açısı egemendir.
© İki farklı bakış açısının olduğu konular bu türde işlenmeye daha elverişlidir.
Tartışmacı Anlatım
Yazarlar okudukları bir metinden yararlandıklarında yazın dünyasında bir kızılca kıyamet kopuyor. Efendim bu özgünlükle bağdaşmazmış. O zaman bu yazarın kendi eseri olmuyormuş, gibi. Bana göre yazar, kibarca esinlenme denilen bu işte son derece haklıdır. Hatta İleri gidip adapte yapmada da özgür olmalıdır. Bu vaveylayı koparanlar, eserlerini o ana dek okudukları eserlerin katkılarını dışarıda bırakarak mı yazıyorlar sanki?

KANITLAYICI ANLATIM

© İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaçlanır.
© Daha çok; makale, eleştiri gibi türlerde kullanılır.
© Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir.
© Konunun aydınlatılması için farklı kişilerin düşüncelerine başvurulur.
© Sözcükler gerçek anlamında kullanılır.
© Dil, “göndergesel işlev”de kullanılır.
© “Tanımlama, açıklayıcı betimleme, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme” gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır.

Kanıtlayım Anlatım
Son yıllarda yapılan araştırmalar, eğitimde övme ve ödüllendirmenin, yerme ve cezalandırmadan daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya çıkarmıştır. Bir araştırmacı övme ve yermenin başarı üzerindeki etkisini ölçmek için 4 ve 6,sınıf öğrencilerine bir matematik testi uygulamış ve böylece aynı yaşta ve aynı kabiliyette olan öğrencileri dört gruba ayırmıştır. Beş gün üst üste bu gruplara, üzerinde on beşer dakika çalışmak üzere 30 problem vermiştir. Bu deneyde her günkü çalışmadan sonra I. gruptaki çocukların her biri sınıfın önüne çağırılıp kendilerine çok iyi başardıkları söylenmiştir, il. gruptaki öğrenciler gene sınıfın önüne çağırılıp hataları belirtilmiş ve başarısızlıktan ötürü azarlanmalardır.

III. gruptakilere hiçbir şey yapılmamıştır; bunlar ancak ötekilere yapılan muameleyi görmüşlerdir. IV. grup ise ayrı bir dershanede çalıştırılmıştır. Bunlar ödüllendirilmeyip cezalandırılmadıkları gibi I ve II. grubun tabi olduğu muameleyi de görmemişlerdir. Beş günlük süre içinde I. grupta devamlı bir ilerleme görülmüş, II. grup öğrencilerde ikinci gün bir gayret artışı ama sonra bir gerileme meydana gelmiştir. III. grubun başarısı övülen ve azarlanan gruplara nazaran daha düşük olmuş;
IV. grup (hiçbir muameleye tabi olmayanlar) ise hepsinden daha geri kalmıştır.

EMREDİCİ ANLATIM

© Dil, “alıcıyı harekete geçirme işlevi“nde kullanılır.
© Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadeler yer verilir.
© Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır.
© Daha çok, eylem cümleleri kullanılır, o Uyulması beklenen bir üslup vardır, o Genellikle, sosyal yaşamın düzenlenmesinde kullanılır.
© Trafik kuralları, bazı eşyaların ve ilaçların kullanma kılavuzları, yemek tarifleri ve vasiyetler emredici anlatıma örnek gösterilebilir.

Emredici Anlatım (Yemek Tarifi)
Kıymayı tuz ve karabiber ile yoğurun. Nohut büyüklüğünde köfteler hazırlayın. 1 yemek kaşığı sıvı yağda 10 dakika kızartın. Et suyunu kaynatın. İçine domates ve biber salçası ile nohutu ilave edin. Köfteleri ekleyin. 5 dakika daha kaynatın. Yoğurdu iyice karıştırıp çorbaya ilave edin. Tereyağını kızdırın. İçine nane ilave edip çorbanın üstüne dökün ve servis yapın.

SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIM

© Jest ve mimikler anlatımın gücünü artırır.
© Dil, “göndergesel işlev”de kullanılır.
© Cümlelerdeki vurgu ve tonlama önemlidir.
© Tiyatro, mülakat, röportaj, diyalog (iki kişinin karşılıklı konuşması) monolog (kişinin kendi kendine yaptığı konuşma) söyleşmeye bağlı anlatımın kullanıldığı metin türleridir.
© Söz tekrarları anlatımı kuvvetlendirir.

Söyleşmeye Bağlı Anlatım ?

– Eserlerinizde kullandığınız dil hakkında neler söylemek istersiniz? Neden yoğun Osmanlıcayı yeğliyorsunuz?
– Ağdalı bir lisan kullandığım doğru. Fakat ben geniş bir tarih reformu içinde roman yazıyorum. 1900’lerin Selanik ve İstanbul’da geçen olayları ve bunları yaşayan insanları yazıyorum. Mesela İttihat ve Terakkiden bahsederken Türkçeleştireyim derken ‘Birlik ve İlerleme Partisi dersem komiklik yapmış olurum. O zamanki konuları dönemin insanları olarak koruyorum. Eğer o kavramları anlatamazsak o devri de anlatamam. Entelektüel ve siyasi kavramları dönemin yapısına uygun olarak koymak lazım.

– Siz edebiyat literatüründe şair sınıfından mısınız, yoksa yazar mı?
– Pek çoğu beni şair sınıfına sokar. Fakat ben kendimi şair olduğu kadar yazar ve gazeteci olarak da görüyorum. Senaryo da yazıyorum. Yani ben edebiyatın, yazın dünyasının içindeyim.
– Edebiyatımız, hangi işlevi yüklenmesi gerektiğinin bilincine sizce vardı mı?
– Tam anlamıyla varmış diyemem. Henüz modalardan kurtulamadılar. Yine de birkaç önemli yazarımızın olduğunu kabul etmek gerekir.

DESTANSI (EPİK) ANLATIM

© Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır.
© Tarihi konular ve kahramanlıklar işlenir.
© Etkileyici ve yiğitçe bir havası vardır.
© Abartma sanatından yararlanılır.
© Dil, “heyecana bağlı işlev”de kullanılır.

Destansı (Epik) Anlatım
Pekâlâ, adamlarım! Haydi, şimdi, aslanlarım! Kurşunlarımızı israf etmeyip bu süprüntüleri süngümüzle temizleyeceğiz. Hurra, diye bağırdığımda hepinizin arkamdan geldiğini görmek istiyorum. Kimse geride oyalanmasın. Birbirinizden ayrılmamalısınız, bu en önemlisi. Onlara kim olduğumuzu gösterelim ve yüzümüzü kara çıkarmayalım, tamam mı arkadaşlar!

COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM

© Dil, “heyecana bağlı îşlev”de kullanılır.
© Daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullanılır.
© Duyguların ifade edilmesi esastır.
© Sözcükler daha çok, mecaz ve yan anlamlarıyla kullanılır; söz sanatlarından yararlanılır.

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım
Sana beni seviyor musun, diye asla sormayacağım, ama ben seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum! Yüreğini bu üç kelimeye odaklamış gibi görünüyordu. Şimdi, hor gör beni, alay et, ayaklarınla ez! Paçavralarının içinde kraliçe olduğunu sanan bir deliymişim gibi dalga geç benimle istersen. Beni herkesin ağzına sakız et! Evet onlara da şunu söyleyeceğim: Evet, onu seviyorum! Siz de benim yerimde olsanız, aynı şeyi yapar, ya ölürdünüz ya onu severdiniz!

DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIM

© Olağanüstü özelliklere sahip, hayal ürünü konular işlenir.
© Zaman belirli ya da belirsiz olabilir, o Mekân, genellikle, günlük yaşamda karşılaşamaya- cağımız niteliktedir.
© Kişiler çoğu zaman gerçekten uzak kişilerdir.
© Hayal, varsayım, abartma, kişileştirme gibi öğeler çok kullanılır.
© Dil, “şiirsel (sanatsal) işlev”de kullanılır.

Düşsel (Fantastik) Anlatım
Büyük Ağrı Dağı, ordusunu toplayıp çok uzun süren bir savaşa gitmiş. Savaş bu, ne zaman biteceği belli olur mu? Ordusuyla savaşıp uğraşırken o,-Kafdağı’nın sağlığı bozulmuş. Çok yaşlı olduğu için yaşayacak dermanın tükendiğini anlayarak çevresindeki dağ oğullarına, dağ torunlarına durumunun iyi olmadığını bildirmiş. Gün gelmiş, Kafdağı ölmüş.

GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM

© Varsayım ile oluşmuştur.
© Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahmin yapılabilir.
© Olandan çok, olması istenilen anlatılır.
© Gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarı ve düşünceler anlatılır.
© Genellikle gelecek zaman ifadesi kullanılır.

Gelecekten Söz Eden Anlatım
Küresel iklimdeki gözlenen i.sınmanın yanı sıra, en gelişmiş iklim modelleri, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında 1990-2100 dönemi için 1.4 C° ile 5.8 C° arasında bir artış olacağını öngörmektedir. Küresel sıcaklıklardaki artışlara bağlı olarak da hidrolojik döngünün değişmesi, enerji temin güvenliği ve su kayraklarının hacminde ve kalitesinde azalma, kara ve deniz buzullarının erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal daralması, deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı ekosistemlerinin olumsuz etkilenmesi… beklenmektedir.

MİZAHİ ANLATIM

© Olayların gülünç, alışılmadık ve çelişkili yönleri yansıtılır.
© Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.
© Mizahi unsurları oluşturmada karşılaştırmalar, durumlar, hareketler, kelime ve kelime gruplarından yararlanılabilir.
© Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir, o Dil, “şiirsel (sanatsal) işlev”de kullanılır.

Mizahî Anlatımda Yararlanılan Güldürü Yöntemleri

Humor: Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alaydır.
İroni: Söylenenin tam tersinin kastedildiği eleştirel nitelik taşıyan ifade biçimidir.
Taşlama: Bir kimsenin kusurlarını, gülünç taraflarını alaylı bir dille ortaya koyan şiirlerdir.
Karikatür: Bir kişinin bir şeyin ya da bir olayın tuhaf ve gülünç yanlarını meydana koyacak şekilde yapılan resimlerdir.
Karamizah: Komik öğelerin yanı sıra ürkütücü ve korkunç öğelerin de yer verildiği mizah türüdür.
Parodi: Ciddi bir yapıtın bir bölümü veya bütününü alaya alarak, gülünç etki oluşturan bir oyun türüdür.

Mizahî Anlatım (Fıkra)
Nasreddin Hoca, bir akşam su çekmek için kuyuya gider. Kuyunun kapağını açınca bir de ne görsün, kuyunun içinde koskoca ay… “Eyvah, ay kuyuya düşmüş hanım, koş çengeli getir, ay kuyuya düşmüş!” diye seslenir. Hanımı koşar, çengeli getirir. Hoca, çengeli kuyuya atar, sallar sallar tutturamaz. Nihayet çengel bir taşa takılır. Hoca kuvvetle çekerken çengel kopar, kendisi de sırt üstü yere düşer. Göğe bakar ki ay gökyüzünde. “Oo- oh, çok şükür, düştük ama “ay”ı da kuyudan çıkardık!”

Mizahî Anlatım (Taşlama)
Elin kapısında karavaş olan Burunu sümüklü gözü yaş olan Bayramdan bayrama bir tıraş olan Berbere gelir de dükkân beğenmez
İş gelmez elinden gitmez bir kare Aslında neslinde giymemiş hare Sandığı gömleksiz duran mekkâre Bedestene gelir kaftan beğenmez


Etiketler:, , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.