Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri

OKUYAN: 18 - Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 23:28

DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ


BEYİTLERLE KURULANLAR: Gazel, Kaside, Mesnevi, Müstezat, Kıt’a

DÖRTLÜKLERLE KURULANLAR: Rubai, Tuyuğ, Şarkı

BENTLERLE KURULANLAR: Murabba, Terkib-i Bent, Terci-i Bent, Muhammes, Tahmis, Taştir


 1. BEYİTLERLE KURULANLAR


GAZEL

 • Beyit sayısı: 5-15
 • Uyak düzeni: aa, ba, ca, da…
 • İlk beyit: matla
 • Son beyit: makta
 • Şairin mahlasısın geçtiği beyit: taç beyit (makta)
 • En güzel beyit: beyt-ül gazel
 • Konu birliği görülen gazeller: yek-ahenk gazel
 • Bütün beyitleri aynı güzellikte olan gazeller: yek-avaz gazel
 • Dörtlük haline getirilebilen gazeller: Musammat gazel

KASİDE

 • Yergi ve özgü şiirleridir
 • Beyit Sayısı: 33-99
 • Uyak düzeni: aa / ba / ca / da…
 • İlk beyit: matla
 • Son beyit: makta“,
 • En güzel beyit: beyt-ül kasid
 • Şairin adı/mahlasının geçtiği beyit: “taç beyit

Kasidenin Bölümleri:

 • Teşbib – Nesib: Kasideyle ilgisi olmayan tasvirler yapılır.
 • Girizgâh:Asıl konuya giriş bölümüdür.
 • Methiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü, en uzun bölümdür.
 • Fahriye: Şairin kendini övdüğü bölümdür.
 • Tegazzül:Kasidenin ölçüsüne uygun olarak araya sıkıştırılan gazeldir.
 • Dua:Kasidenin sunulduğu kişiye dua edilir.

Not: “Fahriye” ve “tegazzül” her kasidede bulunmayabilir.

 

Konularına Göre Kasideler/ Nazım Türleri

 • Tevhid: Allah’ın birliğini, varlığını anlatır.
 • Münacaat: Allah’a yakarışı dile getirir.
 • Naat: Peygamberi öven kasidelerdir.
 • Medhiye: Devrin önde gelen kişilerini; din ve devlet adamlarını öven kasidelerdir.
 • Hicviye: Devrin yöneticilerini hicveder.
 • Mersiye: Önemli birinin ölümünden duyulan acıyı dile getiren kasidelerdir.
 • Cülûsiyye: Padişahın tahta oturması münasebetiyle yazılan kasidelerdir.
 • Surname: Düğün, sünnet gibi şenlikleri işler.
 • Bahariye: Nasip bölümünde bahar tasviri yapılan kasideler.
 • Şitaiyye: Nasip bölümünde kış tasviri yapılan kasideler.
 • Sayfiyye: Nasip bölümünde yaz tasviri yapılan kasideler.

MESNEVİ:

 • Fars/İran edebiyatından alınmıştır.
 • Uyak düzeni: aa / bb / cc / dd…
 • Divan edebiyatının en uzun nazım biçimidir.
 • Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
 • Hamse: Beş mesneviden oluşan bütün.
 • Hamse Sahipleri: Ali Şir Nevai, Fuzuli, Lamii, Taşlıcalı Yahya, Nevizade Atayi, Hamdullah Hamdi, Nergisi…

Türk Edebiyatının Önemli Mesnevileri:

 • Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip – ilk mesnevi
 • Nihalistan: Nergisi – İlk mensur mesnevi
 • Harnâme: Şeyhi
 • Hüsrev-ü Şirin: Şeyhi – Aşk konusu
 • Leyla vü Mecnun: Fuzuli – Aşk konusu
 • Hüsn-ü Aşk: Şeyh Galip – Dini mesnevi
 • Hayriyye: Nabî – Didaktik
 • Hayrabat: Nabî

MÜSTEZAT

 • Gazelin her dizesine kısa dize eklenerek yapılır.
 • Kısa dizelere “ziyade” adı verilir.

Örnek:
Çihre-i zibâsı anun gülşen-i cândur
Halk-ı cihâna
Mâ’i ridâsı sanasın âb-ı revândur
Bâğ-ı cinâna

KIT’A

 • Beyit sayısı: 2 – 12
 • Uyak düzeni xa/xa/xa/xa…
 • Mahlassız şiirlerdir.
 • Makta ve matla beyiti bulunmaz.
 1. DÖRTLÜKLERLE KURULANLAR

RUBAİ

 • İran (Fars) edebiyatından alınmış
 • 24 aruz kalıbı ile yazılır.
 • Genellikle felsefi konular işlenir.
 • Uyak düzeni: aaxa
 • En büyük ustası: Ömer Hayyam
 • Azmîzâde Haleti, sadece rubai yazan tek şair olarak bilinir.

TUYUĞ

 • Türkler divan edebiyatına kazandırmıştır.
 • Uyak düzeni: aaxa
 • Aruzun sadece “fâilâtün / fâilâtün / fâilün” kalıbıyla yazılır.
 • Temsilcisi: Kadı Burhanettin’dir.

NOT: Hece sayısı 11’li olanlar genelde tuyuğ, 11’den fazla olanlar rubai olarak nitelendirilebilir.

ŞARKI

 • Türkler divan edebiyatına kazandırmıştır.
 • Halk edebiyatındaki türkünün karşılığı
 • Bent ve nakarat bölümlerinden oluşur.
 • Dörtlük sayısı: 3 – 5.
 • Uyak düzeni: abab / cccb / dddb…
 • İlk Örnek veren: Nail-i Kadim
 • En çok şarkı yazan: Enderunlu Vasıf
 • En güzel örekleri veren: Nedim
 1. BENTLERLE KURULANLAR

MURABBA

 • Dört dizelik bentlerden oluşur.
 • Uyak düzeni: aaaa / bbba /ccca …
 • Dörtlük sayısı: 3 – 7
 • Konu: Övgü, yergi, din, felsefi
 • Temsilcileri: Nedim, Namık Kemal

TERKİB-İ BENT

 • Bent sayısı: 5-10
 • Uyak düzeni: aa, xa, xa, xa, xa…
 • vasıta beyiti sürekli değişir
 • En Ünlü Eser: Kanuni Mersiyesi – Baki
 • Türün Ustaları: Bağdatlı Ruhi, Ziya Paşa

 TERCİ-İ BENT

 • Birçok yönüyle terkib-i bende benzer.
 • Fark şudur: Vasıta beyitleri her bendin sonunda aynen kalır, değişmez.
 • Daha çok Allah’ın varlığı, birliği, kâinatın sonsuzluğu gibi konular işlenir.

NOT: Terkib-i Bentte vasıta beyiti sürekli değişir, Terci-i Bentte vasıta beyiti değişmez.

MUHAMMES

 • Beş dizelik bentlerden oluşur.
 • Bent sayısı: 4 – 8.
 • Uyak düzeni: “aaaaa / bbbba / cccca…

Uyarı: Beş dizeli bentlerden oluşan “tardiyye, tahmis, taştir” adlı nazım biçimleri de vardır:

 

Tardiyye: Muhammesten farkı, başka bir aruz kalıbıyla yazılması ve uyak düzenidir.

Uyak Düzeni: “aaaab/ccccb/ddddb…” şeklindedir.

 

Tahmis: Bir gazelin beyitleri önüne üçer mısra ilave edilerek oluşturulan nazım biçimidir.

Uyak düzeni “aaaAA/bbbBA/cccCA…” şeklindedir.

 

Taştir: Genellikle bir gazelin beyitlerinde mısralar arasına üç dize getirilerek oluşturulan nazım biçimidir.

Uyak düzeni “AaaaA/BbbbA/CcccA…” şeklindedir. 

Etiketler:, , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.